กิจกรรม

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรม

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรม

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมเยียนเกษตรกร


นายจำนาญ มีศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยม อกม.ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน และโครงการปาล์มแปลงใหญ่ ตำบลคันธุลี 31/10/60

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมประจำเดือน ต.ค. 60

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายถาวร ศรีประจันทร์ เกษตรอำเภอท่าชนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุม

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายชำนาญวิทย์ ทินวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ม.7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรม

ชุมชน 6 ตำบลคันธุลี ทำปุ๋ยหมัก ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรม

11 ตุลาคม 2560
นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะทำงาน โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพรครบวงจร (Suratthani Herbal City) ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการ ณ ที่ทำการ วสช.เครื่องแกงสมุนไพร หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประสานงานของนายชำนาญวิทย์ ทินวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบพื้นที่

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการ

7 ตุลาคม 2560
นายถาวร  ศรีประจันทร์ เกษตรอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นายชำนาญวิทย์  ทินวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับชุมชน และกลุ่มสมาชิกชุมชนท่าชนะ จัดการประชุมติดตามผล โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มสมาชิกชุมชนท่าชนะ ได้รับงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คาดการผลผลิตรวมประมาณ 520 ตัน กระจายอยู่ทั้ง 10 หมู่บ้านๆละ 50-60 ตัน โดยจะบรรจุกระสอบได้ในเดือน พฤศจิกายน นี้ ขณะนี้แต่ละหมู่บ้านได้จัดต้ังกลุ่ม ภายใต้การรับรองของกลุ่มสมาชิกชุมชนท่าชนะ และคณะกรรมการระดับชุมชน ให้สามารถจัดการผลผลิต เพื่อรักษาเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการขยายผลจากโครงการ พัฒนากิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์ หรือด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรม

10 ต.ค. 60
นายถาวร  ศรีประจันทร์  เกษตรอำเภอท่าชนะ ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่ อำเภอท่าชนะ  ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองพา จัดประชุมกรรมการกลุ่ม และแกนนำเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ 2561 ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ณ ศาลา ม.6 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม 20 คน

Posted in Uncategorized | Leave a comment